ПОВІДОМЛЕННЯ

про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)

Шановні контрагенти, партнери та усі інші зацікавлені сторони!

!!! У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 р. на всій території України починаючи з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року було введено воєнний стан строком на 30 діб.
Частиною другою статті 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» визначено, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Таким чином, інтервенція Російської Федерації в Україну, військові дії на території України та запровадження військового стану є форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), які унеможливлюють своєчасне виконання Компанією своїх зобов’язань, строк виконання яких настав.!!!

НАШІ ПЕРЕВАГИ

Багаторічний досвід роботи фахівців на ринку

1

Розвинутий парк власного рухомого складу, що має стабільну тенденцію до збільшення

2

Філіальна мережа, що розташована в стратегічних регіонах України і забезпечує якісний оперативний контроль за станом вагонів

3

Тісна взаємодія з структурними підрозділами Укрзалізниці та адміністраціями залізниць СНД і Балтії

4

4011

Піввагонів

1657

Обкотишевозів

187

Зерновозів

177

Критих

36

Платформ

119

Цистерн

ПРО НАС В ЦИФРАХ

9.5 млн.тн.

обсяг перевезених вантажів за 2021 рік

понад 6000вагонів

складає операційний парк

Входимо до 3

найбільших операторів України

1950вагонів

відремонтовано плановими ремонтами за 2021 рік

ПОСЛУГИ

Tранспортно-експедиторські послуги та управління вагонами на просторі 1520 мм

Оренда рухомого складу і надання в оренду власних вагонів

Послуги елеватора, трейдинг та експорт зернових і продуктів їх переробки

Oрганізація і виконання всіх видів ремонту вагонів та забезпечення запасними частинами

КОНТАКТИ

03150, м. Київ, вул. Ділова, буд.5, корп.2
+38 044 499 04 66,  +38 044 499 04 67
03150, м. Київ, вул. Ділова, буд.5, корп.2
+38 067 818 01 40
03150, м. Київ, вул. Ділова, буд.5, корп.2
+38 096 621 36 35,   +38 044 333 32 45

© 2023, ТОВ «Рейл Лоджистікс»